White: Toubanua Tairov
Black: Thurar Laerck
Outcome: 0 - 1
Date: 2015-09-08 04:31:58
1. e2e4 g8f6
2. b1c3 e7e5
3. d2d4 e5d4
4. d1d4 f8e7
5. f1d3 b8c6
6. d4e3 e8g8
7. g1e2 c6b4
8. e1g1 d7d6
9. a2a3 f6g4
10. e3d2 b4d3
11. c2d3 c7c6
12. h2h3 g4f6
13. e2f4 f8e8
14. d2e3 d6d5
15. e4e5 d5d4
16. e3f3 d4c3
17. e5f6 e7f6
18. b2c3 f6c3
19. a1a2 c8f5
20. f1d1 d8a5
21. f4e2 c3f6
22. e2g3 e8e1
23. g1h2 e1d1
24. f3d1 a5d5
25. d1e2 f5d3
26. e2d2 d5c4
27. a3a4 f6c3
28. d2e3 c4a2
29. e3d3 c3e5
30. c1e3 a2a4
31. d3f5 e5g3
32. h2g3 b7b5
33. f5e5 a7a5
34. e3d4 a4b3
35. g3h2 f7f6
36. e5d6 a8a6
37. d6b8 g8f7
38. b8b7 f7e6
39. b7a6 e6d5
40. d4e3 b3c3
41. a6c8 c3e5
42. g2g3 e5e7
43. c8f5 e7e5
44. f5h7 f6f5
45. h7g8 d5e4
46. g8a8 e5c3
47. a8e8 e4f3
48. e8h5 f3e4
49. h5h4 f5f4
50. h4f4 e4d5
51. f4g5 d5e6
52. g5g4 e6d5
53. g4d7 d5e4
54. d7e6 e4d3
55. e6f5 d3e2
56. f5g4 e2d3
57. g4f5 d3e2
58. h2g2 c3c4
59. f5f3 e2e1
60. f3f8 c4e4
61. g2h2 e1f1
62. f2f3 e4c2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Thurar Laerck

28642Thurar Laerck-Toubanua Tairov0-1
27415Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
27383Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
22251Toubanua Tairov-Thurar Laerck0-1
22090Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
22033Thurar Laerck-Toubanua Tairov0-1
20944Thurar Laerck-Toubanua Tairov1-0
20805Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
19541Thurar Laerck-Toubanua Tairov1-0
19421Toubanua Tairov-Thurar Laerck0-1
18636Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
17949Thurar Laerck-Toubanua Tairov1-0
14016Thurar Laerck-Toubanua Tairov0-1

Toubanua Tairov 62% - Thurar Laerck 38%

Notes: