White: Perki Ohl
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2015-08-30 03:32:06
1. g1f3 b8c6
2. d2d4 d7d5
3. e2e3 g8f6
4. f1b5 e7e6
5. e1g1 f8e7
6. c2c4 d5c4
7. f3e5 c8d7
8. b5c6 d7c6
9. e5c6 b7c6
10. d1a4 d8d7
11. b1c3 f6d5
12. a4c4 d5b6
13. c4a6 e8g8
14. c3e4 d7d5
15. a6d3 b6d7
16. f1d1 d7f6
17. e4f6 e7f6
18. e3e4 d5h5
19. c1f4 e6e5
20. d4e5 f6e5
21. f4e5 h5e5
22. d3d4 e5f4
23. e4e5 f4g5
24. d4e4 c6c5
25. d1d5 g5e7
26. e4c2 f8d8
27. d5c5 d8d7
28. a1c1 a8c8
29. c2a4 d7d2
30. c5c2 d2d5
31. a4a7 d5e5
32. a2a4 e5e1
33. c1e1 e7e1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Perki Ohl vs Toubanua Tairov

32211Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
27178Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
22190Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
22020Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
21914Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
21122Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
20567Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
20418Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
19619Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18918Toubanua Tairov-Perki Ohl0.5-0.5
18729Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18703Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18702Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
17714Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
17395Toubanua Tairov-Perki Ohl1-0
17352Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
14015Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
13883Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1

Perki Ohl 64% - Toubanua Tairov 36%

Notes: