White: Thurar Laerck
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 h7h6
4. e1g1 g8f6
5. d2d3 d7d5
6. e4d5 f6d5
7. c1d2 c8g4
8. b1c3 d5c3
9. d2c3 f8d6
10. f1e1 e8g8
11. c4d5 d8d7
12. d1b1 a8b8
13. d5c6 b7c6
14. f3e5 d6e5
15. e1e5 b8b5
16. f2f3 g4e6
17. a2a4 b5d5
18. b1e1 d7d8
19. e1g3 g7g6
20. e5e6 d5g5
21. g3g5 d8g5
22. e6c6 g5e3
23. g1h1 e3e7
24. c3f6 e7d7
25. c6a6 c7c6
26. h1g1 f8e8
27. b2b4 d7b7
28. b4b5 c6c5
29. d3d4 c5d4
30. f6d4 b7d5
31. c2c3 h6h5
32. a6a7 h5h4
33. a1f1 h4h3
34. g2g4 d5a2
35. d4f2 e8e2
36. b5b6 e2f2
37. a7a8 g8g7
38. f1f2 a2b1
39. f2f1 b1b6
40. g1h1 b6e3
41. a8c8 e3e2
42. c8g8 g7g8
43. f1f2 e2f2
44. c3c4 f2g2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Thurar Laerck vs Toubanua Tairov

28642Thurar Laerck-Toubanua Tairov0-1
27415Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
27383Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
22251Toubanua Tairov-Thurar Laerck0-1
22090Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
22033Thurar Laerck-Toubanua Tairov0-1
20944Thurar Laerck-Toubanua Tairov1-0
20805Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
19541Thurar Laerck-Toubanua Tairov1-0
19421Toubanua Tairov-Thurar Laerck0-1
18636Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
17949Thurar Laerck-Toubanua Tairov1-0
14016Thurar Laerck-Toubanua Tairov0-1

Thurar Laerck 38% - Toubanua Tairov 62%

Notes: