White: Porg Quarks
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2015-08-18 05:10:22
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 h7h6
4. e1g1 g8f6
5. d2d3 f8c5
6. c1e3 c5b6
7. d3d4 e5d4
8. f3d4 d7d6
9. d4c6 b7c6
10. e4e5 f6g4
11. e5e6 g4e5
12. e6f7 e5f7
13. c4f7 e8f7
14. d1f3 d8f6
15. f3f6 f7f6
16. f1e1 f6g6
17. b1c3 g6h7
18. e3f4 c8f5
19. a1c1 h8f8
20. f4g3 d6d5
21. e1e7 a8c8
22. g3e5 f8g8
23. c3a4 b6a5
24. c2c4 a5d2
25. c1d1 d2g5
26. e7f7 f5e6
27. f7c7 c8c7
28. e5c7 d5c4
29. d1d6 e6d5
30. a4c3 g8e8
31. g1f1 g5d2
32. f2f3 d2c3
33. b2c3 e8e7
34. c7a5 e7b7
35. a5b4 a7a5
36. b4a5 b7b1
37. f1f2 b1b2
38. f2g3 b2a2
39. a5b6 a2e2
40. b6d4 e2e6
41. d6d7 e6g6
42. g3f2 h6h5
43. h2h4 h7g8
44. g2g4 h5g4
45. f3g4 g6g4
46. h4h5 g4g2
47. f2e3 g8f8
48. d4c5 f8e8
49. d7e7 e8d8
50. c5d6 g2g5
51. e3d4 g5h5
52. e7g7 h5h4
53. d4e3 h4e4
54. e3f2 e4e6
55. d6c5 e6f6
56. f2e3 f6f7
57. g7f7 d5f7
58. e3e4 f7d5
59. e4e5 d8c8
60. c5e3 c8b7
61. e3f4 b7a6
62. e5d4 a6b5
63. f4d6 b5a4
64. d4e3 a4b3
65. e3d4 b3c2
66. d6f4 c6c5
67. d4d5 c2c3
68. d5c5 c3d3
69. c5d5 c4c3
70. f4c1 c3c2
71. d5e5 d3e2
72. c1b2 e2d1
73. b2a3 c2c1q
74. a3c1 d1c1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Porg Quarks vs Toubanua Tairov

27180Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
27119Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
27086Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
27055Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
27054Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25950Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25804Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
22026Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
19620Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
19601Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19455Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19454Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
18704Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17466Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
17228Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17225Toubanua Tairov-Porg Quarks1-0
16592Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
16382Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15276Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15155Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
14884Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
13310Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1

Porg Quarks 68% - Toubanua Tairov 32%

Notes: