White: Perki Ohl
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2015-08-17 07:08:29
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 h7h6
4. b1c3 g8f6
5. e1g1 f8c5
6. h2h3 d7d6
7. d2d3 e8g8
8. c3a4 c5b6
9. c2c3 a7a6
10. a4b6 c7b6
11. c1e3 b6b5
12. c4b3 c6e7
13. a2a4 b5a4
14. b3a4 c8d7
15. b2b4 d7a4
16. d1a4 e7c6
17. a4b3 f6h7
18. b4b5 c6e7
19. b5a6 b7a6
20. a1a3 g8h8
21. f1a1 f7f5
22. a3a6 a8a6
23. a1a6 f5f4
24. e3b6 d8c8
25. a6a7 e7c6
26. a7c7 c8e8
27. b3d5 c6e7
28. d5d6 e7g6
29. f3e5 g6e5
30. c7e7 e8h5
31. e7e5 h5d1
32. g1h2 h7g5
33. d6f8 h8h7
34. f8f5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Perki Ohl vs Toubanua Tairov

32211Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
27178Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
22190Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
22020Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
21914Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
21122Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
20567Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
20418Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
19619Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18918Toubanua Tairov-Perki Ohl0.5-0.5
18729Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18703Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18702Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
17714Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
17395Toubanua Tairov-Perki Ohl1-0
17352Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
14015Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
13883Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1

Perki Ohl 64% - Toubanua Tairov 36%

Notes: