White: Everest Piek
Black: Ton Wen
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. g2g3 d7d5
2. f1g2 e7e5
3. b1c3 g8f6
4. g1f3 b8c6
5. b2b3 c8f5
6. f3h4 f5g4
7. c1b2 c6d4
8. f2f3 g4d7
9. f3f4 e5e4
10. e2e3 d4c6
11. d1e2 d5d4
12. c3e4 f6e4
13. g2e4 f8e7
14. h4f3 d4e3
15. e2e3 e8g8
16. e1c1 f8e8
17. e3d4 c6d4
18. b2d4 e7a3
19. c1b1 e8e4
20. f3g5 e4d4
21. g5f3 d4e4
22. d2d3 e4e2
23. f3d4 e2f2
24. d1e1 a7a5
25. h2h4 f2d2
26. h4h5 b7b5
27. d4f3 d2f2
28. f3g5 c7c5
29. e1e3 f2d2
30. e3f3 d7f5
31. h1f1 d8d4
32. c2c3 d4c3
33. g5e4 f5e4
34. d3e4 c3c2
35. b1a1 c2a2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Everest Piek vs Ton Wen

21850Everest Piek-Ton Wen0-1
7512Everest Piek-Ton Wen0-1
7223Everest Piek-Ton Wen1-0
7108Everest Piek-Ton Wen1-0

Everest Piek 50% - Ton Wen 50%

Notes: