White: Melvan Droid
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d3 e7e5
2. b1c3 g8f6
3. e2e4 d7d5
4. f2f4 e5f4
5. e4d5 f6d5
6. c3d5 d8d5
7. c1f4 b8c6
8. f4c7 f8e7
9. g1f3 e8g8
10. c2c4 e7b4
11. f3d2 d5e6
12. f1e2 c6d4
13. a2a3 d4e2
14. d1e2 e6e2
15. e1e2 b4c5
16. d2e4 f8e8
17. e2f1 c5d4
18. e4d6 e8e6
19. d6e4 d4b2
20. a1a2 b2d4
21. a2e2 b7b6
22. f1e1 c8b7
23. h1f1 b7e4
24. e2e4 e6e4
25. d3e4 a8e8
26. f1f4 e8c8
27. c7d6 c8c4
28. e1d2 d4g1
29. f4f1 c4d4
30. d2e2 d4d6
31. f1g1 d6e6
32. e2f3 h7h6
33. g1c1 e6d6
34. f3e3 g7g5
35. c1c7 a7a5
36. e4e5 d6e6
37. e3d4 b6b5
38. c7b7 b5b4
39. a3b4 a5b4
40. b7b4 g8g7
41. b4b7 g7g6
42. g2g4 f7f6
43. e5f6 e6f6
44. h2h3 f6f3
45. b7b6 g6g7
46. b6b7 g7g6
47. b7b6 f3f6
48. b6b3 f6f4
49. d4e5 f4f6
50. b3b7 f6a6
51. e5d4 a6a3
52. b7b6 g6g7
53. b6b7 g7f6
54. b7b6 f6g7
55. b6b7 g7g6
56. b7b6 g6g7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Melvan Droid vs Toubanua Tairov

32788Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
29783Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
27118Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
27056Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
26851Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
25993Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
25957Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
22348Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
22313Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
22280Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
20803Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
20611Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
20610Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
20568Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
20377Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
19769Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19551Toubanua Tairov-Melvan Droid0.5-0.5
19481Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
19457Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19399Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
19216Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18980Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18737Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
18708Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17760Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17361Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17267Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
16418Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
13987Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10305Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10043Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
9834Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
9349Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1

Melvan Droid 53% - Toubanua Tairov 47%

Notes: