White: Toubanua Tairov
Black: Pretny Splease
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 b8c6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 e7e5
4. h2h3 f8c5
5. f1c4 e8g8
6. e1g1 c6a5
7. c4b3 d7d5
8. e4d5 e5e4
9. f3g5 c8f5
10. d2d3 a5b3
11. a2b3 e4d3
12. c2d3 f6d5
13. d1f3 d5c3
14. b2c3 d8d3
15. f3b7 f8b8
16. b7c7 b8c8
17. c7f7 g8h8
18. c3c4 c8f8
19. f7b7 a8b8
20. g5f7 h8g8
21. b7c7 f8c8
22. f7h6 g7h6
23. c7e5 c5d4
24. e5d5 g8h8
25. a1a6 b8b3
26. a6h6 b3c3
27. c1g5 f5e4
28. d5f7 c3c2
29. g5f6 d4f6
30. f7f6 h8g8
31. f6e6 g8g7
32. e6f6 g7g8
33. h6h4 c8c4
34. h4g4 e4g6
35. f6e6 g8g7
36. f1a1 c2c1
37. a1c1 c4c1
38. g1h2 g7h8
39. g4f4 d3d8
40. e6e5 h8g8
41. h3h4 c1c6
42. f4g4 d8d6
43. e5d6 c6d6
44. h4h5 g8f7
45. h5g6 h7g6
46. g4f4 f7e6
47. f4a4 a7a6
48. f2f4 e6d5
49. h2h3 d6c6
50. g2g4 c6b6
51. h3h4 b6c6
52. h4g5 c6e6
53. f4f5 g6f5
54. g4f5 e6d6
55. f5f6 d5e6
56. g5g6 e6e5
57. a4a5 e5e4
58. g6g7 d6d7
59. f6f7 e4d4
60. g7g8 d7d8
61. f7f8qd8f8
62. g8f8 d4e4
63. a5a6 e4d4
64. f8e7 d4e5
65. a6a4 e5d5
66. e7f6 d5c5
67. f6e6 c5b5
68. a4e4 b5c5
69. e4h4 c5c6
70. h4d4 c6c5
71. d4d5 c5c4
72. e6e5 c4c3
73. d5c5 c3d3
74. e5f4 d3d4
75. c5e5 d4c3
76. f4e4 c3c4
77. e5d5 c4b4
78. e4d4 b4b3
79. d5c5 b3b2
80. d4d3 b2a3
81. d3c3 a3a4
82. c3c4 a4a3
83. c5b5 a3a4
84. c4c5 a4a3
85. b5b4 a3a2
86. c5b5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Pretny Splease

33482Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
33458Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
33456Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
33099Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
33032Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
21935Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
19760Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
19742Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
19688Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
19661Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
19602Pretny Splease-Toubanua Tairov0.5-0.5
18800Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
18710Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17390Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17362Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17353Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
16357Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15502Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15279Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15139Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15083Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
14950Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14948Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14859Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
14849Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14724Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14560Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14446Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14411Toubanua Tairov-Pretny Splease0.5-0.5
14386Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
14369Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14153Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
13778Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
13714Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
13198Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
10714Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1

Toubanua Tairov 36% - Pretny Splease 64%

Notes: