White: Toubanua Tairov
Black: Eros Servr
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 d7d6
2. g1f3 f7f5
3. e4f5 c8f5
4. d2d3 g8f6
5. f1e2 e7e5
6. b1c3 b8c6
7. e1g1 f8e7
8. f3h4 f5e6
9. e2h5 f6h5
10. d1h5 e6f7
11. h5g4 e7h4
12. f2f4 e8g8
13. f4f5 c6d4
14. c1h6 h4f6
15. h6g7 f6g7
16. f5f6 d4e6
17. f6g7 e6g7
18. c3e4 g8h8
19. e4f6 f7e6
20. g4g5 e5e4
21. g5h4 e6f5
22. f1f5 h7h5
23. f5h5 g7h5
24. h4h5 h8g7
25. h5g5 g7f7
26. a1f1 f7e6
27. g5d5 e6e7
28. f6g8 e7d7
29. f1f8 d8f8
30. d5b5 d7e6
31. d3e4 f8g8
32. b5f5 e6e7
33. b2b3 g8g7
34. h2h4 g7a1
35. g1h2 a1a2
36. f5d5 a2c2
37. d5b7 a8g8
38. b7b5 c2g2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Eros Servr

33022Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
32764Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
32182Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29393Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29179Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19778Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19728Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
19687Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
17064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
17058Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
17037Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
16900Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15970Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
15905Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15503Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
15307Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15141Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14885Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14848Toubanua Tairov-Eros Servr0.5-0.5
14774Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
14447Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
13645Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10778Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10752Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10715Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10612Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10476Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10468Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10456Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10455Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
10308Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9892Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9889Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9474Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9459Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
9321Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
9309Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8731Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8080Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7616Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7565Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7394Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
7313Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7298Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7296Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6611Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6539Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
6321Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6197Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6180Toubanua Tairov-Eros Servr1-0

Toubanua Tairov 52% - Eros Servr 48%

Notes: