White: Perki Ohl
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 h7h6
4. e1g1 g8f6
5. d2d3 d7d5
6. e4d5 f6d5
7. f1e1 c8g4
8. f3e5 g4d1
9. e5c6 d5e7
10. c6d8 a8d8
11. e1d1 d8d6
12. b1c3 e7f5
13. c3b5 d6g6
14. b5c7 e8d8
15. c7b5 f8c5
16. d3d4 c5b6
17. c4d5 a7a6
18. d5e4 a6b5
19. e4f5 g6f6
20. f5e4 h8e8
21. f2f3 f6d6
22. c2c3 b5b4
23. e4b7 b4c3
24. b2c3 e8e2
25. b7a6 e2c2
26. c1f4 d6g6
27. f4d2 h6h5
28. a6d3 c2d2
29. d1d2 g6g5
30. d2b2 b6c7
31. b2b7 h5h4
32. c3c4 h4h3
33. g2g3 f7f5
34. b7c7 d8c7
35. f3f4 g5h5
36. g1f2 g7g6
37. a1e1 h5h7
38. d4d5 h7g7
39. c4c5 g7d7
40. d3c4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Perki Ohl vs Toubanua Tairov

32211Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
27178Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
22190Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
22020Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
21914Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
21122Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
20567Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
20418Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
19619Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18918Toubanua Tairov-Perki Ohl0.5-0.5
18729Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18703Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18702Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
17714Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
17395Toubanua Tairov-Perki Ohl1-0
17352Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
14015Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
13883Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1

Perki Ohl 64% - Toubanua Tairov 36%

Notes: