White: Peter Gorez
Black: Willie Hixantapo
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-12-27 00:29:29
1. d2d4 d7d5
2. e2e4 d5e4
3. b1c3 e7e6
4. c3e4 f8b4
5. c1d2 a7a5
6. d2b4 a5b4
7. g1f3 d8d5
8. f1b5 d5b5
9. f3e5 f7f6
10. e4f6 g7f6
11. d1h5 e8e7
12. f2f4 f6e5
13. h5h7 h8h7
14. f4e5 b5c4
15. e1c1 c4d5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Peter Gorez vs Willie Hixantapo

19559Peter Gorez-Willie Hixantapo0-1
16659Willie Hixantapo-Peter Gorez1-0

Peter Gorez 0% - Willie Hixantapo 100%

Notes: