White: Art Dentist
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 g8f6
5. d2d3 c8g4
6. b1c3 f8e7
7. c3d5 e8g8
8. b5c6 b7c6
9. d5e7 d8e7
10. c1d2 h7h6
11. h2h3 g4h5
12. a1b1 d6d5
13. g2g4 h5g6
14. f3h4 g6h7
15. h4f5 h7f5
16. e4f5 e5e4
17. d2c3 f6h7
18. b1a1 f7f6
19. d1d2 h7g5
20. d2c1 g5f3
21. g1g2 e7d6
22. f1d1 d6h2
23. g2f1 d5d4
24. c3b4 e4e3
25. f2e3 h2g1
26. f1e2 g1g2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Art Dentist vs Toubanua Tairov

33687Toubanua Tairov-Art Dentist1-0
33483Toubanua Tairov-Art Dentist0-1
33068Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
22315Toubanua Tairov-Art Dentist1-0
22301Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
22282Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
21912Toubanua Tairov-Art Dentist0-1
21402Toubanua Tairov-Art Dentist1-0
20945Toubanua Tairov-Art Dentist0-1
19826Art Dentist-Toubanua Tairov0.5-0.5
19775Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
19774Toubanua Tairov-Art Dentist0.5-0.5
19686Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
19599Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
19552Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
19542Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
19464Toubanua Tairov-Art Dentist1-0
18935Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
17950Art Dentist-Toubanua Tairov0.5-0.5
17226Toubanua Tairov-Art Dentist0-1
17180Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
16668Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
15956Toubanua Tairov-Art Dentist1-0
14951Toubanua Tairov-Art Dentist1-0
14949Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
14775Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
14424Toubanua Tairov-Art Dentist0-1
14348Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
14347Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
14274Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
13706Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
13636Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
13181Toubanua Tairov-Art Dentist0-1
13074Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
13055Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
10777Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
10251Toubanua Tairov-Art Dentist0-1
10164Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
10120Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
9986Toubanua Tairov-Art Dentist0-1
9832Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
9337Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
9336Art Dentist-Toubanua Tairov1-0
9322Art Dentist-Toubanua Tairov0-1
9140Toubanua Tairov-Art Dentist0-1
7336Art Dentist-Toubanua Tairov1-0

Art Dentist 58% - Toubanua Tairov 42%

Notes: