White: Toubanua Tairov
Black: Melvan Droid
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 d7d6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 b8d7
4. f1c4 d7b6
5. c4b3 a7a5
6. a2a3 a5a4
7. b3a2 d6d5
8. e4d5 c8g4
9. d2d4 g7g6
10. d1d3 b6d5
11. c3d5 f6d5
12. e1g1 c7c6
13. f3e5 g4f5
14. d3f3 f7f6
15. e5d3 h7h5
16. h2h3 e7e6
17. c2c3 f8a3
18. b2a3 d5c3
19. d3c5 d8d4
20. c1e3 d4e5
21. f1c1 a8a5
22. c5b7 f5e4
23. b7d6 e5d6
24. f3f6 c3e2
25. g1f1 h8f8
26. f6b2 a5b5
27. b2g7 e2c1
28. a1c1 d6a3
29. a2e6 a3d6
30. e3h6 e4d3
31. f1g1 f8f2
32. g7g8 e8e7
33. g1f2 d6e6
34. g8f8 e7d7
35. f8g7 d7d8
36. g7d4 e6d5
37. d4h8 d8e7
38. h6f8 e7f7
39. h8g7 f7e6
40. c1e1 e6f5
41. g2g4 h5g4
42. h3g4 f5g5
43. f8e7 g5g4
44. e1g1 g4h3
45. g7h6 d5h5
46. g1h1 h3g4
47. h1h5 b5h5
48. h6g7 c6c5
49. e7c5 h5f5
50. f2e3 f5f3
51. e3d2 d3f5
52. c5e3 f3h3
53. g7d4 g4f3
54. d4a4 h3h2
55. d2c3 f3e3
56. a4d4 e3f3
57. d4d5 f5e4
58. d5f7 f3e3
59. f7a7 e3f3
60. a7f7 f3e3
61. f7a7 e3f3
62. c3d4 e4f5
63. a7b7 f3f2
64. b7b2 f2g3
65. b2c3 g3g4
66. c3e3 h2c2
67. e3g1 g4f3
68. g1d1 c2e2
69. d1b3 f3f4
70. b3b8 f4g4
71. b8b6 e2d2
72. d4e5 d2e2
73. e5d4 g4g3
74. b6d6 g3f3
75. d6a3 f3f4
76. a3c1 f4f3
77. c1f1 e2f2
78. f1d1 f3g2
79. d4e3 g6g5
80. d1d5 g2g3
81. d5e5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Melvan Droid

32788Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
29783Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
27118Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
27056Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
26851Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
25993Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
25957Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
22348Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
22313Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
22280Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
20803Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
20611Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
20610Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
20568Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
20377Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
19769Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19551Toubanua Tairov-Melvan Droid0.5-0.5
19481Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
19457Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19399Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
19216Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18980Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18737Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
18708Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17760Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17361Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17267Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
16418Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
13987Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10305Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10043Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
9834Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
9349Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1

Toubanua Tairov 47% - Melvan Droid 53%

Notes: