White: Toubanua Tairov
Black: Pretny Splease
Outcome: 1 - 0
Date: 2014-09-16 04:23:38
1. e2e4 d7d6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 b8d7
4. f1c4 d7b6
5. c4b3 d6d5
6. e4d5 a7a5
7. a2a4 c8g4
8. e1g1 h7h6
9. d2d4 b6d5
10. c3d5 f6d5
11. d1d3 c7c6
12. f3e5 g4c8
13. c1d2 e7e6
14. d3f3 d5f6
15. c2c3 c6c5
16. d2e3 d8b6
17. b3c4 b6b2
18. c4b5 c8d7
19. e5d7 f6d7
20. f3b7 e8e7
21. b7d7 e7f6
22. d7b7 f8d6
23. b7f3 f6g6
24. b5d3 f7f5
25. d4d5 b2c3
26. f1d1 d6h2
27. g1h2 c3e5
28. e3f4 e5d5
29. f3g3 g6h7
30. f4e5 d5b7
31. a1b1 b7e7
32. d3b5 a8d8
33. d1d8 h8d8
34. b5c6 c5c4
35. b1b7 e7f8
36. b7g7 h7h8
37. g7f7 f8g7
38. g3g7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Pretny Splease

21935Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
19760Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
19742Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
19688Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
19661Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
19602Pretny Splease-Toubanua Tairov0.5-0.5
18800Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
18710Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17390Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17362Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17353Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
16357Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15502Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15279Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15139Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15083Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
14950Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14948Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14859Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
14849Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14724Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14560Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14446Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14411Toubanua Tairov-Pretny Splease0.5-0.5
14386Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
14369Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14153Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
13778Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
13714Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
13198Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
10714Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1

Toubanua Tairov 39% - Pretny Splease 61%

Notes: