White: Fanti Sinehm
Black: Willie Hixantapo
Outcome: 1 - 0
Date: 2014-06-16 11:47:30
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 d7d6
3. b1c3 c8g4
4. f1b5 e8e7
5. e1g1 c7c6
6. h2h3 d8d7
7. h3g4 d7g4
8. f3e5 g4e6
9. e5c6 b7c6
10. b5e2 d6d5
11. d2d3 b8d7
12. c1f4 f7f6
13. e2g4 f6f5
14. g4f5 e6f7
15. f5d7 e7d7
16. d1g4 d7e7
17. g4g5 e7e6
18. e4d5 c6d5
19. g5d5 e6e7
20. a1e1 e7f6
21. d5g5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Fanti Sinehm vs Willie Hixantapo

17903Fanti Sinehm-Willie Hixantapo1-0

Fanti Sinehm 100% - Willie Hixantapo 0%

Notes: