White: Thurar Laerck
Black: Kosmas Emor
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e3 e7e5
2. d2d4 e5d4
3. e3d4 b8c6
4. g1f3 d7d5
5. f1e2 g8f6
6. c1f4 f8d6
7. f4d6 d8d6
8. e1g1 e8g8
9. b1d2 b7b6
10. f1e1 c8b7
11. b2b3 f8e8
12. c2c3 e8e7
13. e2d3 a8e8
14. f3e5 c6e5
15. e1e5 e7e5
16. d4e5 d6e5
17. d1c1 f6g4
18. d2f3 e5f6
19. c1c2 h7h6
20. h2h3 g4e5
21. f3e5 f6e5
22. d3f5 g7g6
23. f5d7 e8e7
24. d7g4 d5d4
25. a1c1 f7f5
26. c3d4 e5d4
27. c1d1 d4e5
28. g4f3 b7f3
29. g2f3 e5e2
30. c2e2 e7e2
31. d1d7 e2a2
32. d7c7 a2a3
33. g1g2 a3b3
34. c7a7 b6b5
35. f3f4 b5b4
36. a7b7 b3b1
37. g2f3 b4b3
38. b7b6 g8f7
39. b6b7 f7e6
40. b7h7 b3b2
41. h7b7 e6d5
42. b7b6 d5c4
43. b6c6 c4d3
44. c6d6 d3c2
45. d6c6 c2d1
46. c6b6 d1e1
47. b6g6 b1c1
48. g6b6 b2b1q
49. b6b1 c1b1
50. h3h4 h6h5
51. f3g3 b1b2
52. f2f3 e1f1
53. g3h3 f1g1
54. h3g3 b2g2
55. g3h3 g2a2
56. h3g3 a2a3
57. g3h3 a3f3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Thurar Laerck vs Kosmas Emor

17840Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17775Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17774Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17771Thurar Laerck-Kosmas Emor0-1
17770Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17769Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17765Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17764Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17763Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17752Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17751Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17750Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17742Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17680Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17668Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1
17664Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17663Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17654Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1
17646Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17645Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17643Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17613Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17603Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17599Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17591Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1

Thurar Laerck 50% - Kosmas Emor 50%

Notes: