White: Thurar Laerck
Black: Kosmas Emor
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 c7c5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 d7d6
4. e1g1 e7e6
5. b1c3 g8f6
6. d2d3 a7a6
7. a2a4 f8e7
8. c1f4 e8g8
9. d3d4 c8d7
10. d4d5 e6d5
11. e4d5 c6b4
12. f1e1 f8e8
13. f4g5 h7h6
14. g5f6 e7f6
15. c3e4 d7g4
16. c2c3 g4f3
17. d1f3 b4c2
18. e4f6 d8f6
19. f3f6 g7f6
20. e1e8 a8e8
21. a1c1 e8e1
22. c1e1 c2e1
23. g1f1 e1c2
24. f1e2 g8g7
25. c4d3 c2a1
26. e2e3 a1b3
27. f2f4 h6h5
28. d3c4 b3a5
29. c4e2 g7h6
30. e3e4 h6g6
31. f4f5 g6g5
32. g2g3 h5h4
33. b2b4 c5b4
34. c3b4 a5b3
35. g3h4 g5h4
36. e4e3 h4h3
37. e2h5 b3c1
38. h5f7 c1a2
39. b4b5 a6b5
40. a4b5 b7b6
41. e3d4 h3h2
42. d4c4 h2g3
43. c4b3 a2c1
44. b3c2 c1e2
45. c2d3 e2f4
46. d3e3 f4d5
47. f7d5 g3h4
48. e3f4 h4h5
49. d5g2 h5h6
50. g2d5 h6g7
51. f4e4 g7f8
52. e4d3 f8e7
53. d3c3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Thurar Laerck vs Kosmas Emor

17840Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17775Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17774Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17771Thurar Laerck-Kosmas Emor0-1
17770Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17769Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17765Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17764Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17763Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17752Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17751Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17750Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17742Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17680Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17668Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1
17664Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17663Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17654Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1
17646Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17645Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17643Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17613Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17603Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17599Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17591Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1

Thurar Laerck 50% - Kosmas Emor 50%

Notes: