White: Kosmas Emor
Black: Thurar Laerck
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 g8f6
2. c1g5 f6e4
3. g5h4 g7g5
4. h4g3 e7e6
5. f2f3 e4g3
6. h2g3 d7d5
7. e2e4 b8c6
8. c2c4 d5e4
9. f3e4 f8b4
10. b1c3 d8d4
11. d1d4 c6d4
12. e1c1 b4c3
13. b2c3 d4c6
14. g1f3 g5g4
15. f3d2 c8d7
16. d2b3 e8c8
17. f1e2 h7h5
18. b3c5 c6e5
19. c5d7 e5d7
20. d1d2 d7e5
21. h1d1 d8d2
22. d1d2 h8f8
23. c4c5 f7f5
24. e4f5 f8f5
25. e2d3 e5d3
26. d2d3 f5c5
27. c1b2 c5f5
28. d3d2 e6e5
29. d2e2 c8d7
30. c3c4 d7e6
31. b2c3 f5f7
32. e2b2 c7c5
33. a2a4 f7d7
34. b2b5 e6d6
35. a4a5 e5e4
36. b5b1 d6e5
37. b1e1 d7d3
38. c3c2 d3g3
39. e1d1 g3g2
40. c2c1 h5h4
41. d1d5 e5e6
42. d5c5 e6d6
43. c5f5 e4e3
44. f5f4 g2g1
45. c1c2 e3e2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Kosmas Emor vs Thurar Laerck

17840Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17775Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17774Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17771Thurar Laerck-Kosmas Emor0-1
17770Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17769Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17765Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17764Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17763Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17752Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17751Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17750Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17742Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17680Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17668Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1
17664Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17663Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17654Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1
17646Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17645Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17643Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17613Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17603Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17599Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17591Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1

Kosmas Emor 50% - Thurar Laerck 50%

Notes: