White: Adam Goludass
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 c8g4
5. d2d3 g8f6
6. b1c3 f8e7
7. b5c6 b7c6
8. b2b4 a8b8
9. d3d4 e5d4
10. d1d4 g4f3
11. g2f3 a7a6
12. d4c4 b8b6
13. c1e3 d6d5
14. e4d5 b6b4
15. c4c6 f6d7
16. c3e4 e8g8
17. e3f4 d7b8
18. c6c7 d8e8
19. c7a7 f7f5
20. f4b8 b4b8
21. e4c5 e8g6
22. g1h1 e7d6
23. c5a6 g6h6
24. f3f4 d6f4
25. h2h3 h6h3
26. h1g1 h3h2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Adam Goludass vs Toubanua Tairov

33021Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
29367Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
27181Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
25945Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
25944Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
25805Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0
22022Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
22017Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
22004Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
21982Adam Goludass-Toubanua Tairov0.5-0.5
20376Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
19798Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0
19793Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
19784Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0
19773Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
19658Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
19634Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
19608Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
18847Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
18734Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0
17817Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
17431Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
17360Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
17295Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
17187Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
16419Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
14850Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
14154Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
14122Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
13868Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0

Adam Goludass 58% - Toubanua Tairov 42%

Notes: