White: Toubanua Tairov
Black: Melvan Droid
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 d7d6
2. g1f3 e7e5
3. f1c4 c8g4
4. c4e2 f7f5
5. e4f5 g8h6
6. e1g1 e5e4
7. f3d4 g4e2
8. d1e2 d6d5
9. d2d3 d8f6
10. c2c3 h6f5
11. d4f5 f6f5
12. d3e4 f5e4
13. e2b5 b8d7
14. b5b7 a8b8
15. b7c7 f8c5
16. c1f4 e4e2
17. b1d2 g7g5
18. f4g5 h7h6
19. g5f4 e8g8
20. d2b3 c5b6
21. c7d6 f8f7
22. d6d5 b8f8
23. f4h6 b6f2
24. g1h1 f8e8
25. d5g5 g8h8
26. b3d4 e2b2
27. g5h5 e8e7
28. d4f5 f7f5
29. h5f5 f2b6
30. h6f8 e7h7
31. a1d1 b2e2
32. f5f3 e2f3
33. f1f3 b6c7
34. h2h3 h8g8
35. f8d6 c7d6
36. d1d6 d7e5
37. f3e3 e5c4
38. d6d8 g8g7
39. e3e7 g7g6
40. e7h7 g6h7
41. d8d7 h7g6
42. d7a7 g6f6
43. a2a4 c4e5
44. a7b7 e5d3
45. a4a5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Melvan Droid

32788Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
29783Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
27118Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
27056Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
26851Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
25993Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
25957Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
22348Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
22313Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
22280Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
20803Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
20611Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
20610Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
20568Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
20377Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
19769Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19551Toubanua Tairov-Melvan Droid0.5-0.5
19481Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
19457Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19399Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
19216Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18980Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18737Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
18708Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17760Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17361Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17267Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
16418Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
13987Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10305Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10043Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
9834Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
9349Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1

Toubanua Tairov 47% - Melvan Droid 53%

Notes: