White: Toubanua Tairov
Black: Boozd Myraten
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-03-31 19:22:13
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 d7d5
3. e4d5 e6d5
4. d2d4 c8g4
5. f1e2 f8b4
6. c1d2 g4f3
7. e2f3 d8e7
8. f3e2 b4d2
9. b1d2 b8c6
10. d2f3 e7b4
11. c2c3 b4b2
12. d1c1 b2c1
13. a1c1 g8f6
14. e1g1 e8g8
15. e2b5 f6e4
16. b5c6 b7c6
17. c3c4 a8c8
18. f3e5 e4d2
19. f1d1 d2c4
20. e5c4 d5c4
21. c1c4 c6c5
22. c4c5 f8d8
23. d4d5 d8d6
24. a2a4 c7c6
25. h2h3 f7f5
26. g1f1 g8f7
27. f1e2 c8e8
28. e2f3 e8d8
29. f3e2 d6d5
30. c5d5 c6d5
31. e2d3 d8b8
32. d3d4 f7e6
33. d4c5 b8c8
34. c5b5 c8c2
35. d1f1 d5d4
36. g2g3 d4d3
37. a4a5 d3d2
38. f1d1 f5f4
39. g3f4 e6f5
40. b5a6 f5f4
41. a6a7 f4f3
42. a5a6 f3e2
43. d1b1 d2d1q
44. b1d1 e2d1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Boozd Myraten

25959Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
25951Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
22312Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
20946Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
19496Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17266Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17239Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17188Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17091Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17032Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
16358Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15351Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15281Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
14425Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
14181Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
13215Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
12928Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10757Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
10391Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10377Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10354Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10309Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9829Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9493Toubanua Tairov-Boozd Myraten0.5-0.5
9422Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9416Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9051Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
8751Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
7655Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
6097Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0

Toubanua Tairov 45% - Boozd Myraten 55%

Notes: