White: Toubanua Tairov
Black: Boozd Myraten
Outcome: 1 - 0
Date: 2014-03-13 02:55:04
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 g8f6
3. e4e5 f6d5
4. d2d4 b8c6
5. c2c3 f8e7
6. f1b5 a7a6
7. b5c6 d7c6
8. e1g1 e8g8
9. b1d2 c6c5
10. d2c4 c5d4
11. c3d4 b7b5
12. c4e3 c7c5
13. e3d5 e6d5
14. c1e3 c5d4
15. e3d4 c8f5
16. h2h3 a8c8
17. a2a3 c8c2
18. a1c1 c2c1
19. d1c1 f5e4
20. f3d2 e4d3
21. f1e1 d8c8
22. d4c3 c8d7
23. d2f3 f8c8
24. c1f4 e7a3
25. f4g5 a3c5
26. e5e6 f7e6
27. f3e5 d7d6
28. e5d3 d5d4
29. c3d2 c5b6
30. d2f4 d6d7
31. d3e5 d7d5
32. g5e7 c8f8
33. f4g3 d4d3
34. e5d7 b6f2
35. g1h1 f8c8
36. g3f2 d3d2
37. e1d1 b5b4
38. f2e3 d5b3
39. d1d2 b3e3
40. e7d6 e3e1
41. h1h2 a6a5
42. d7b6 c8f8
43. b6d7 f8e8
44. d2d3 e1e2
45. d3f3 e2b2
46. f3f8 e8f8
47. d6f8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Boozd Myraten

25959Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
25951Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
22312Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
20946Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
19496Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17266Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17239Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17188Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17091Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17032Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
16358Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15351Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15281Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
14425Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
14181Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
13215Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
12928Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10757Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
10391Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10377Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10354Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10309Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9829Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9493Toubanua Tairov-Boozd Myraten0.5-0.5
9422Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9416Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9051Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
8751Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
7655Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
6097Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0

Toubanua Tairov 45% - Boozd Myraten 55%

Notes: