White: Toubanua Tairov
Black: Trinity Newton
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-03-08 04:39:11
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 b8c6
4. e4e5 f6d5
5. c3d5 e6d5
6. d2d4 f8b4
7. c1d2 b4d2
8. d1d2 e8g8
9. f1b5 a7a6
10. b5a4 b7b5
11. a4b3 c6e7
12. e1g1 d7d6
13. e5d6 d8d6
14. d2g5 f8e8
15. g5h4 e7f5
16. h4g5 c8e6
17. c2c3 d6d8
18. g5d2 f5h4
19. f3e5 h4g6
20. e5c6 d8d6
21. c6b4 d6f4
22. d2d1 g6e7
23. b3c2 a6a5
24. b4d3 f4g4
25. d1c1 a5a4
26. d3f4 e6d7
27. f4h3 c7c6
28. h3g5 e7f5
29. h2h3 g4h4
30. g5f3 h4f6
31. f3e5 d7c8
32. c1e3 f5e3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Trinity Newton

22332Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
17067Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
17036Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
17034Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
16975Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
13591Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
13534Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
12998Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
10613Trinity Newton-Toubanua Tairov1-0
10590Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
10394Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
10392Trinity Newton-Toubanua Tairov1-0
10311Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
10280Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9905Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
9886Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9838Trinity Newton-Toubanua Tairov0.5-0.5
9714Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
9704Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
9655Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
9584Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
9581Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
9428Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9327Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9263Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
8643Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
7966Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
2865Trinity Newton-Toubanua Tairov1-0
2544Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
2542Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1

Toubanua Tairov 52% - Trinity Newton 48%

Notes: