White: Eros Servr
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 g8f6
5. b1c3 a7a6
6. b5c6 b7c6
7. d2d3 c8g4
8. h2h3 g4h5
9. c1g5 f8e7
10. g5f6 e7f6
11. g2g4 h5g6
12. b2b4 e8g8
13. a1b1 d6d5
14. d1e1 d5d4
15. c3e2 d8e7
16. c2c3 d4c3
17. e2c3 a8b8
18. a2a3 f6g5
19. f3g5 e7g5
20. e1e3 g5e7
21. f1d1 f7f6
22. e3a7 b8a8
23. a7e3 g6f7
24. a3a4 a8b8
25. d3d4 b8b4
26. b1b4 e7b4
27. d4e5 f6e5
28. d1d7 f8c8
29. e3g3 f7e6
30. d7d3 b4c5
31. g3e3 c5e7
32. e3d2 c8b8
33. g4g5 e7a3
34. d2e1 a3b2
35. e1e3 b8f8
36. e3g3 b2c1
37. d3d1 c1f4
38. g3f4 e5f4
39. g1g2 e6b3
40. d1d7 f8c8
41. d7e7 g8f8
42. e7e5 g7g6
43. e5c5 f8e7
44. c5c6 a6a5
45. c6c5 c7c6
46. g2f3 c8d8
47. c5c6 d8d3
48. f3f4 d3c3
49. c6c3 b3a4
50. c3c5 a4d7
51. c5a5 d7h3
52. a5a7 h3d7
53. f4e5 e7d8
54. f2f4 d8e8
55. e5d6 d7b5
56. a7h7 b5d3
57. d6d5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Eros Servr vs Toubanua Tairov

33022Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
32764Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
32182Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29393Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29179Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19778Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19728Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
19687Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
17064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
17058Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
17037Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
16900Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15970Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
15905Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15503Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
15307Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15141Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14885Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14848Toubanua Tairov-Eros Servr0.5-0.5
14774Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
14447Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
13645Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10778Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10752Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10715Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10612Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10476Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10468Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10456Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10455Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
10308Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9892Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9889Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9474Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9459Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
9321Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
9309Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8731Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8080Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7616Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7565Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7394Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
7313Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7298Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7296Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6611Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6539Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
6321Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6197Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6180Toubanua Tairov-Eros Servr1-0

Eros Servr 48% - Toubanua Tairov 52%

Notes: