White: Willie Hixantapo
Black: Peter Gorez
Outcome: 1 - 0
Date: 2014-01-18 09:06:19
1. e2e4 e7e5
2. d2d3 b8c6
3. f2f3 g8f6
4. g1h3 f8c5
5. f1e2 e8g8
6. e1f1 f6e4
7. d3e4 d7d5
8. d1d2 c8h3
9. g2h3 d5d4
10. c2c3 d8h4
11. f1g2 a7a6
12. h1g1 f8e8
13. d2d4 c5d4
14. c3d4 e5d4
15. g1d1 e8e5
16. d1d4 c6d4
17. b2b4 d4e2
18. c1e3 e5e4
19. f3e4 h4e4
20. g2f2 e4e3
21. f2e3 a8e8
22. e3d3 f7f5
23. b1d2 g8f7
24. a1e1 f7e6
25. e1e2 e6d5
26. d2e4 f5e4
27. d3c3 e4e3
28. b4b5 a6b5
29. c3d3 c7c5
30. e2e3 e8e3
31. d3e3 b5b4
32. h3h4 b7b5
33. e3d3 c5c4
34. d3c2 b4b3
35. c2b1 b3a2
36. b1a2 b5b4
37. a2b1 c4c3
38. h4h5 b4b3
39. h2h3 c3c2
40. b1c1 b3b2
41. c1b2 c2c1q
42. b2c1 d5d4
43. c1c2 d4e4
44. h3h4 e4d4
45. c2d2 d4e4
46. d2e2 e4d4
47. e2f3 d4d5
48. f3g4 d5d4
49. g4g5 d4e4
50. h5h6 g7g6
51. h4h5 g6h5
52. g5h5 e4d4
53. h5g5 d4e4
54. g5f6 e4d4
55. f6g7 d4e4
56. g7h7 e4d4
57. h7g7 d4e4
58. h6h7 e4d4
59. h7h8qd4e4
60. h8e8 e4d4
61. g7f6 d4d5
62. e8e7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Willie Hixantapo vs Peter Gorez

19559Peter Gorez-Willie Hixantapo0-1
16659Willie Hixantapo-Peter Gorez1-0

Willie Hixantapo 100% - Peter Gorez 0%

Notes: