White: Porg Quarks
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-12-08 19:12:01
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 g8f6
5. d2d3 f8e7
6. b5c6 b7c6
7. b1c3 c8g4
8. c1g5 e8g8
9. g5e3 d6d5
10. h2h3 g4h5
11. g2g4 h5g6
12. f3e5 d5d4
13. e5c6 d8d6
14. c6e7 d6e7
15. e3d4 c7c5
16. d4e3 f6d7
17. c3d5 e7h4
18. d5f4 f7f5
19. g4f5 g6f7
20. f4e6 f7e6
21. f5e6 d7e5
22. g1g2 h4f6
23. e3c5 e5f3
24. e6e7 f3h4
25. g2g1 f8c8
26. d1h5 h4f3
27. g1h1 f3e5
28. c5d4 f6f3
29. h5f3 e5f3
30. d4c3 c8e8
31. c3b4 f3d4
32. b4c5 d4c6
33. d3d4 c6e7
34. c2c4 e7g6
35. f2f3 g6f4
36. h1h2 f4d3
37. b2b4 d3c5
38. b4c5 a8c8
39. h2g2 e8e6
40. a1b1 e6g6
41. g2f2 g6a6
42. b1b2 a6a4
43. f1c1 g8f7
44. b2b7 f7g6
45. c1g1 g6h5
46. g1g7 a4a2
47. f2e3 c8h8
48. c5c6 a7a5
49. c6c7 a2a3
50. e3d2 h5h4
51. g7h7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Porg Quarks vs Toubanua Tairov

27180Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
27119Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
27086Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
27055Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
27054Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25950Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25804Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
22026Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
19620Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
19601Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19455Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19454Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
18704Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17466Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
17228Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17225Toubanua Tairov-Porg Quarks1-0
16592Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
16382Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15276Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15155Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
14884Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
13310Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1

Porg Quarks 68% - Toubanua Tairov 32%

Notes: