White: 50fornix Resident
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-11-20 19:20:03
1. d2d4 d7d5
2. c2c4 d5c4
3. e2e4 e7e6
4. f1c4 a7a6
5. a2a3 b7b5
6. c4a2 g8f6
7. e4e5 f6d5
8. g1f3 f8e7
9. e1g1 e8g8
10. b1c3 c7c6
11. c1e3 b8d7
12. a2b1 d5c3
13. b2c3 d7b6
14. d1c2 g7g6
15. e3h6 f8e8
16. c2d2 b6c4
17. d2f4 e7f8
18. h6f8 e8f8
19. f4h6 f7f6
20. e5f6 d8f6
21. f3g5 a8a7
22. h6h7 a7h7
23. g5h7 g8h7
24. b1e4 c4d2
25. f1e1 f6f2
26. g1h1 d2e4
27. e1f1 f2f1
28. a1f1 f8f1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

50fornix Resident vs Toubanua Tairov

1626550fornix Resident-Toubanua Tairov1-0
1626450fornix Resident-Toubanua Tairov0-1

50fornix Resident 50% - Toubanua Tairov 50%

Notes: