White: Toubanua Tairov
Black: Joe Dolten
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-10-14 04:49:35
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 d7d6
3. f1c4 g8f6
4. b1c3 d6d5
5. e4d5 e6d5
6. c4b3 d5d4
7. c3e2 f8c5
8. e1g1 e8g8
9. d2d3 b8c6
10. c1g5 c8g4
11. e2f4 f8e8
12. f4d5 a7a5
13. d5f6 g7f6
14. g5f4 c6e5
15. f4e5 f6e5
16. c2c3 d8f6
17. d1e2 g4f3
18. e2f3 f6f3
19. g2f3 d4c3
20. b2c3 a8d8
21. a1d1 d8d6
22. g1g2 e8d8
23. b3c2 d6f6
24. f1e1 c5d6
25. e1e4 f6f5
26. e4g4 g8h8
27. h2h4 f5f6
28. d3d4 e5d4
29. d1d4 c7c5
30. d4d5 f6h6
31. g2h3 f7f6
32. c2e4 b7b5
33. a2a3 b5b4
34. c3b4 a5b4
35. a3b4 c5b4
36. e4c2 b4b3
37. c2b3 d8b8
38. d5d6 b8e8
39. d6d5 e8e2
40. d5d8 e2e8
41. d8e8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Joe Dolten

16994Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
15916Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
15885Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
15884Toubanua Tairov-Joe Dolten0-1
13535Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
13533Joe Dolten-Toubanua Tairov1-0
13432Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
13390Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
13332Toubanua Tairov-Joe Dolten0.5-0.5
10644Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
10395Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
10312Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
9825Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
9824Joe Dolten-Toubanua Tairov1-0
9711Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
9150Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
8584Joe Dolten-Toubanua Tairov0.5-0.5
8230Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
8229Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
8187Toubanua Tairov-Joe Dolten0-1
7388Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
7343Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
7316Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
7012Joe Dolten-Toubanua Tairov1-0
6926Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
6835Joe Dolten-Toubanua Tairov1-0
6540Toubanua Tairov-Joe Dolten0-1
5911Toubanua Tairov-Joe Dolten0-1
4468Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0

Toubanua Tairov 69% - Joe Dolten 31%

Notes: