White: Celia Bedrosian
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-10-05 19:22:29
1. f2f4 f7f5
2. b2b3 b8c6
3. c1b2 g8f6
4. d2d3 e7e6
5. e2e4 f5e4
6. d3e4 f6e4
7. d1h5 g7g6
8. h5f3 e4f6
9. b1d2 d7d5
10. e1c1 a7a6
11. g2g4 h8g8
12. g4g5 f6h5
13. g1e2 d8e7
14. f1h3 c8d7
15. h1e1 e8c8
16. e2c3 e7b4
17. e1e6 f8d6
18. c3d5 b4b5
19. a2a4 b5c5
20. d2e4 c5a7
21. e6d6 c7d6
22. e4d6 c8b8
23. h3g2 d7g4
24. f3e4 d8d6
25. d1e1 d6e6
26. b2e5 c6e5
27. f4e5 g4f5
28. e4b4 a7f2
29. d5e3 g8g7
30. g2d5 e6e5
31. b4d6 b8a7
32. d6e5 f2e1
33. c1b2 e1b4
34. e3c4 g7e7
35. e5d4 a7b8
36. d5f3 e7d7
37. d4e5 b8a8
38. a4a5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Celia Bedrosian vs Toubanua Tairov

15750Celia Bedrosian-Toubanua Tairov1-0
15749Celia Bedrosian-Toubanua Tairov1-0
13309Toubanua Tairov-Celia Bedrosian0-1
10240Toubanua Tairov-Celia Bedrosian0-1
10239Celia Bedrosian-Toubanua Tairov1-0
9894Celia Bedrosian-Toubanua Tairov1-0
9893Celia Bedrosian-Toubanua Tairov1-0
8149Celia Bedrosian-Toubanua Tairov1-0
6615Celia Bedrosian-Toubanua Tairov1-0
6614Toubanua Tairov-Celia Bedrosian0-1
5373Toubanua Tairov-Celia Bedrosian0-1

Celia Bedrosian 100% - Toubanua Tairov 0%

Notes: