White: Gibian Willson
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-09-16 05:51:08
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 g8f6
5. d2d4 e5d4
6. f3d4 c8d7
7. b5c6 d7c6
8. e4e5 d6e5
9. d4c6 b7c6
10. b1d2 f8d6
11. d1f3 f6d5
12. f3g3 e8g8
13. d2e4 d5f4
14. f1e1 h7h5
15. c2c4 h5h4
16. g3c3 c6c5
17. c1f4 e5f4
18. c3a3 d8c8
19. a1d1 c8g4
20. e4d6 c7d6
21. d1d6 f8c8
22. f2f3 g4g5
23. d6d5 g5g6
24. d5c5 c8c5
25. a3c5 h4h3
26. c5f2 g6d3
27. c4c5 a8b8
28. g2h3 d3d5
29. b2b3 a7a5
30. g1g2 b8c8
31. e1c1 d5g5
32. g2f1 g5h5
33. h3h4 h5g6
34. f2d2 g6a6
35. f1f2 a6a7
36. d2f4 c8c5
37. f4e3 c5c7
38. e3a7 c7a7
39. c1c8 g8h7
40. c8c6 f7f6
41. f2e3 h7g6
42. c6c5 a7e7
43. e3f4 e7a7
44. a2a3 g6h7
45. h4h5 h7h6
46. f4e4 h6h7
47. f3f4 a7e7
48. e4d4 e7d7
49. d4c3 d7a7
50. c3d4 a7d7
51. d4c3 d7a7
52. h2h3 h7h6
53. h3h4 h6h7
54. c3d4 a7d7
55. d4e4 d7e7
56. e4d4 e7d7
57. d4e4 d7e7
58. e4f3 e7a7
59. f3e3 a7e7
60. e3f3 e7a7
61. f3e3 a7b7
62. c5a5 b7b3
63. e3d4 b3h3
64. d4e4 h3h4
65. a5b5 h7h6
66. a3a4 h4h1
67. a4a5 h1a1
68. e4d4 a1a4
69. d4e3 h6h7
70. e3f3 h7h6
71. b5c5 a4a3
72. f3e4 a3a4
73. e4e3 h6h7
74. e3f3 h7h6
75. c5b5 h6h7
76. f3e3 h7h6
77. e3f3 h6h7
78. b5d5 h7h6
79. f3e3 g7g6
80. h5g6 h6g6
81. f4f5 g6g5
82. e3d3 a4a3
83. d3e4 a3a4
84. e4d3 a4a3
85. d3e4 a3a1
86. d5c5 a1e1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Gibian Willson vs Toubanua Tairov

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Gibian Willson 58% - Toubanua Tairov 42%

Notes: