White: Toubanua Tairov
Black: Lizzy Go
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-09-13 18:43:41
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 f7f5
4. e4f5 d7d5
5. c4b3 e6f5
6. d1e2 f8e7
7. d2d4 g8f6
8. h2h3 f6e4
9. e1g1 e8g8
10. b1d2 g8h8
11. c2c3 c8e6
12. f3e5 c6a5
13. b3c2 c7c6
14. e2h5 f8f6
15. d2e4 f5e4
16. c1g5 f6f2
17. g5e7 f2f1
18. a1f1 d8c7
19. e5g6 h8g8
20. e7c5 h7g6
21. h5g6 e6f7
22. g6f5 a5c4
23. c2d1 c4b2
24. d1h5 f7h5
25. f5h5 b2d3
26. c5a3 a8b8
27. a3c1 d3c1
28. f1c1 c7a5
29. h5g4 a5a2
30. h3h4 a2b2
31. g4g5 a7a5
32. h4h5 g8h7
33. g5g6 h7h8
34. c1f1 b2c3
35. h5h6 c3d4
36. g1h1 e4e3
37. f1f7 d4h4
38. h1g1 h4h6
39. g6g3 e3e2
40. g3b8 h8h7
41. b8e5 h6c1
42. g1h2 c1h6
43. h2g1 h6g6
44. f7f8 g6b1
45. g1h2 h7g6
46. e5e6 g6g5
47. e6e7 g5g6
48. e7e6 g6g5
49. e6e5 g5h6
50. f8h8 h6g6
51. e5g3 g6f5
52. h8f8 f5e6
53. g3e3 e6d7
54. e3e8 d7d6
55. e8d8 d6c5
56. d8a5 c5d6
57. a5d8 d6c5
58. d8e7 c5d4
59. f8f4 d4d3
60. e7a3 d3d2
61. f4d4 d2e1
62. a3a5 e1f2
63. d4f4 f2e3
64. f4f3 e3e4
65. a5a4 d5d4
66. f3f8 e2e1q
67. f8e8 e4d5
68. a4a5 e1a5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Lizzy Go

21121Toubanua Tairov-Lizzy Go1-0
19689Lizzy Go-Toubanua Tairov0-1
19621Lizzy Go-Toubanua Tairov0-1
17355Toubanua Tairov-Lizzy Go1-0
17238Lizzy Go-Toubanua Tairov0-1
17229Lizzy Go-Toubanua Tairov1-0
16384Lizzy Go-Toubanua Tairov0-1
15908Lizzy Go-Toubanua Tairov1-0
15431Toubanua Tairov-Lizzy Go1-0
15367Toubanua Tairov-Lizzy Go0-1
15280Toubanua Tairov-Lizzy Go0-1
14855Lizzy Go-Toubanua Tairov0-1
14836Toubanua Tairov-Lizzy Go1-0
14787Toubanua Tairov-Lizzy Go0.5-0.5
14124Lizzy Go-Toubanua Tairov1-0
14123Toubanua Tairov-Lizzy Go0-1
13199Lizzy Go-Toubanua Tairov1-0
7577Lizzy Go-Toubanua Tairov1-0
7379Toubanua Tairov-Lizzy Go1-0
7352Lizzy Go-Toubanua Tairov0-1
7314Toubanua Tairov-Lizzy Go0-1
7297Lizzy Go-Toubanua Tairov1-0
7278Toubanua Tairov-Lizzy Go1-0
7096Toubanua Tairov-Lizzy Go1-0
6537Toubanua Tairov-Lizzy Go0-1
3188Lizzy Go-Toubanua Tairov1-0
3187Toubanua Tairov-Lizzy Go0-1
3031Toubanua Tairov-Lizzy Go0-1
2866Toubanua Tairov-Lizzy Go0-1

Toubanua Tairov 47% - Lizzy Go 53%

Notes: