White: Toubanua Tairov
Black: Boozd Myraten
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-09-12 19:23:38
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 g8f6
4. d2d3 d7d5
5. e4d5 e6d5
6. c4b3 c8g4
7. c1g5 f8c5
8. e1g1 e8g8
9. b1d2 c5e7
10. g5f4 f8e8
11. f4g3 c6a5
12. c2c3 f6h5
13. b3a4 h5g3
14. f2g3 a5c6
15. a4c6 b7c6
16. d1c2 e7d6
17. d3d4 e8e2
18. a1e1 e2e1
19. f1e1 c6c5
20. h2h4 d6g3
21. e1f1 c5d4
22. f3g5 f7f6
23. c2h7 g8f8
24. h7h8 f8e7
25. h8g7 e7d6
26. g5f7 d6c5
27. f7d8 d4c3
28. d2b3 c5b5
29. b2c3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Boozd Myraten

25959Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
25951Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
22312Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
20946Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
19496Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17266Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17239Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17188Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17091Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17032Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
16358Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15351Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15281Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
14425Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
14181Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
13215Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
12928Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10757Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
10391Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10377Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10354Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10309Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9829Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9493Toubanua Tairov-Boozd Myraten0.5-0.5
9422Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9416Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9051Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
8751Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
7655Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
6097Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0

Toubanua Tairov 45% - Boozd Myraten 55%

Notes: