White: Boozd Myraten
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-09-10 19:40:50
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 c8d7
5. d2d4 e5d4
6. f3d4 c6d4
7. b5d7 d8d7
8. d1d4 g8f6
9. b1c3 f8e7
10. d4b4 a8b8
11. c1e3 c7c5
12. b4a3 a7a6
13. a1d1 e8g8
14. e4e5 f6g4
15. e3f4 d7f5
16. e5d6 e7f6
17. c3d5 f5c2
18. d1d2 c2c4
19. d6d7 b8d8
20. b2b3 c4e4
21. f1d1 f6e5
22. d5e7 g8h8
23. f4e5 g4e5
24. a3c5 e4f4
25. a2a4 e5g4
26. c5h5 g4f6
27. h5c5 f4g4
28. c5c7 g4e6
29. e7c8 f6e4
30. d2d3 e6f5
31. d3f3 f5e6
32. c7b7 e4c5
33. b7b6 e6e2
34. d1c1 c5d7
35. b6b7 d7c5
36. b7e7 d8d1
37. c1d1 e2d1
38. e7e1 d1e1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Boozd Myraten vs Toubanua Tairov

25959Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
25951Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
22312Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
20946Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
19496Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17266Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17239Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17188Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17091Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17032Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
16358Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15351Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15281Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
14425Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
14181Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
13215Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
12928Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10757Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
10391Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10377Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10354Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10309Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9829Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9493Toubanua Tairov-Boozd Myraten0.5-0.5
9422Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9416Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9051Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
8751Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
7655Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
6097Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0

Boozd Myraten 55% - Toubanua Tairov 45%

Notes: