White: Herb Fertrank
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-08-23 07:09:09
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 c8d7
5. d2d4 e5d4
6. f3d4 c6d4
7. b5d7 d8d7
8. d1d4 g8f6
9. b1c3 f8e7
10. d4b4 a8b8
11. c1e3 c7c5
12. b4a3 a7a6
13. a1d1 e8g8
14. e4e5 f6g4
15. e3f4 d7f5
16. e5d6 e7f6
17. c3d5 f5c2
18. d1d2 c2c4
19. a3g3 f6e5
20. d6d7 e5f4
21. d5f4 g4e5
22. f4h5 e5g6
23. b2b3 c4b4
24. g3g5 f7f6
25. g5d5 g8h8
26. f1e1 b4a5
27. b3b4 a5b4
28. a2a3 b4a3
29. d2a2 a3b4
30. e1e4 b4b1
31. d5d1 b1d1
32. e4e1 d1e1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Herb Fertrank vs Toubanua Tairov

29046Herb Fertrank-Toubanua Tairov0-1
27276Herb Fertrank-Toubanua Tairov0-1
27274Toubanua Tairov-Herb Fertrank0.5-0.5
27174Herb Fertrank-Toubanua Tairov0-1
27139Toubanua Tairov-Herb Fertrank1-0
21917Herb Fertrank-Toubanua Tairov1-0
21298Herb Fertrank-Toubanua Tairov0-1
20609Herb Fertrank-Toubanua Tairov1-0
19794Herb Fertrank-Toubanua Tairov0-1
19771Herb Fertrank-Toubanua Tairov1-0
19606Herb Fertrank-Toubanua Tairov1-0
19458Herb Fertrank-Toubanua Tairov1-0
18933Herb Fertrank-Toubanua Tairov1-0
17309Toubanua Tairov-Herb Fertrank1-0
16591Toubanua Tairov-Herb Fertrank0-1
16383Herb Fertrank-Toubanua Tairov1-0
16337Herb Fertrank-Toubanua Tairov0.5-0.5
16251Toubanua Tairov-Herb Fertrank0-1
15094Herb Fertrank-Toubanua Tairov0-1

Herb Fertrank 53% - Toubanua Tairov 47%

Notes: