White: Toubanua Tairov
Black: Pretny Splease
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-08-22 05:01:38
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 d7d6
4. h2h3 f8e7
5. f1c4 b8c6
6. e1g1 c8d7
7. a2a3 c6d4
8. f3g5 e8g8
9. g5f3 b7b5
10. c4a2 c7c6
11. f3d4 e5d4
12. c3e2 d8c7
13. e2d4 f6e4
14. d2d3 e4c5
15. d1f3 a8e8
16. f3g3 a7a5
17. c1h6 e7f6
18. h6e3 c5a4
19. a1b1 c6c5
20. d4e2 f6b2
21. e2f4 b2a3
22. f4h5 a3b2
23. b1b2 d7g4
24. g3g4 g7g5
25. g4g5 g8h8
26. g5g7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Pretny Splease

21935Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
19760Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
19742Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
19688Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
19661Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
19602Pretny Splease-Toubanua Tairov0.5-0.5
18800Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
18710Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17390Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17362Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17353Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
16357Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15502Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15279Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15139Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15083Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
14950Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14948Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14859Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
14849Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14724Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14560Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14446Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14411Toubanua Tairov-Pretny Splease0.5-0.5
14386Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
14369Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14153Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
13778Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
13714Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
13198Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
10714Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1

Toubanua Tairov 39% - Pretny Splease 61%

Notes: