White: Toubanua Tairov
Black: Lurge Gocase
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 f8e7
3. f1e2 g8f6
4. d2d3 e8g8
5. e1g1 b8c6
6. a2a3 e6e5
7. c1e3 d7d5
8. e4d5 f6d5
9. e3d2 c8f5
10. h2h3 a7a5
11. d1e1 e7c5
12. d2c3 d8f6
13. f3h2 d5c3
14. e1c3 c5d4
15. c3b3 f8b8
16. c2c3 a5a4
17. b3d1 d4c5
18. b1d2 f6h4
19. d2f3 h4f4
20. b2b4 a4b3
21. d1b3 f4a4
22. b3d5 c5d6
23. f3g5 b8f8
24. e2g4 a8a5
25. d5f3 f5g4
26. h2g4 d6a3
27. f3g3 a4c2
28. f1d1 c2c3
29. g5f3 f8d8
30. d3d4 c6d4
31. g4f6 g8h8
32. f6h5 d4e2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Lurge Gocase

32763Toubanua Tairov-Lurge Gocase0.5-0.5
32489Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
27406Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
27033Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
25956Lurge Gocase-Toubanua Tairov0.5-0.5
23313Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
22281Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
17253Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
17186Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
17182Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
17181Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
17033Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
17025Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
15955Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
15331Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
15016Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
14559Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
14448Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
14412Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
14371Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
14156Toubanua Tairov-Lurge Gocase0.5-0.5
14155Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
13541Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
13459Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
13328Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
13183Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
10790Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
10747Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
10458Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
10422Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
10301Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
10261Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
10044Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
10032Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
9385Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
8850Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
8848Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
8752Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
8129Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
8074Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
7479Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
7471Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
7438Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0

Toubanua Tairov 45% - Lurge Gocase 55%

Notes: