White: Toubanua Tairov
Black: Perki Ohl
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 b8c6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 e7e6
4. d2d4 f8b4
5. e4e5 f6e4
6. c1d2 e4d2
7. d1d2 e8g8
8. f1d3 b4e7
9. d3e4 d7d5
10. e4d3 c6b4
11. e1g1 b4d3
12. d2d3 c8d7
13. a2a3 c7c5
14. c3e2 d8c7
15. c2c3 f8d8
16. f3d2 c7b6
17. d3g3 b6b2
18. f1d1 d8b8
19. e2f4 c5d4
20. f4h5 g7g5
21. h5f6 e7f6
22. e5f6 d4c3
23. g3g5 g8f8
24. d2f3 c3c2
25. d1c1 d7b5
26. g5g7 f8e8
27. g7g8 e8d7
28. g8f7 d7c8
29. f7e6 c8c7
30. f6f7 b8f8
31. e6e7 c7b6
32. f3e5 b6a6
33. e7d6 b7b6
34. a3a4 b5c4
35. e5c6 c4b3
36. c6b4 a6a5
37. b4c6 a5a6
38. a4a5 b3a4
39. c6b4 a6b5
40. b4d3 b2d4
41. d3e5 b5a6
42. e5c6 d4c4
43. c6b4 a6a5
44. b4c2 f8f7
45. c2e3 c4b5
46. e3d5 f7d7
47. d6a3 d7d5
48. c1b1 b5c4
49. b1c1 c4d4
50. a3f3 d4e5
51. f3g4 d5d4
52. a1a4 a5a4
53. g4h3 h7h5
54. c1a1 a4b5
55. a1b1 b5a6
56. h3b3 a8d8
57. b1a1 a6b7
58. g2g3 a7a6
59. b3f7 d8d7
60. f7a2 d4d1
61. a1d1 d7d1
62. g1g2 e5d5
63. g2h3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Perki Ohl

33020Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
32211Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
27178Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
22190Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
22020Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
21914Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
21122Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
20567Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
20418Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
19619Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18918Toubanua Tairov-Perki Ohl0.5-0.5
18729Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18703Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18702Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
17714Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
17395Toubanua Tairov-Perki Ohl1-0
17352Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
14015Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
13883Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1

Toubanua Tairov 34% - Perki Ohl 66%

Notes: