White: alba2685 Resident
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-06-01 19:07:43
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 h7h6
4. e1g1 g8f6
5. f1e1 d7d5
6. c4b5 d5e4
7. f3h4 f8c5
8. h2h3 e8g8
9. b1c3 d8d4
10. e1e2 e4e3
11. h4f3 e3f2
12. g1f1 d4f4
13. d2d4 f4g3
14. d4c5 c8h3
15. e2f2 f6g4
16. f2e2 c6d4
17. c3e4 g4h2
18. f1g1 h2f3
19. g1f1 f3h2
20. f1g1 d4e2
21. d1e2 g3h4
22. g2h3 f7f5
23. b5c4 g8h8
24. e4f2 f5f4
25. e2e4 h4g3
26. e4g2 h2f3
27. g1f1 g3g2
28. f1g2 f3e1
29. g2f1 e1c2
30. a1b1 c2e3
31. c1e3 f4e3
32. f1e2 e3f2
33. e2f1 e5e4
34. b1c1 e4e3
35. c1c3 a8e8
36. c4e2 f8f6
37. b2b4 f6g6
38. e2h5 g6g1
39. f1e2 f2f1q

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

alba2685 Resident vs Toubanua Tairov

16274alba2685 Resident-Toubanua Tairov0-1
13662alba2685 Resident-Toubanua Tairov0-1
13661Toubanua Tairov-alba2685 Resident1-0
5369alba2685 Resident-Toubanua Tairov0-1

alba2685 Resident 0% - Toubanua Tairov 100%

Notes: