White: Gibian Willson
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 h7h6
4. e1g1 g8f6
5. b1c3 f8e7
6. c3d5 e8g8
7. c4b5 d7d6
8. d2d4 e5d4
9. d1e1 c8g4
10. b5c6 b7c6
11. d5e7 d8e7
12. f3d4 g4d7
13. d4f5 d7f5
14. e4f5 e7d7
15. e1c3 f6e4
16. c3f3 e4g5
17. c1g5 h6g5
18. a1b1 a8e8
19. c2c4 e8e5
20. f5f6 e5f5
21. f6g7 g8g7
22. f3a3 g5g4
23. a3a7 f5h5
24. a7d4 f7f6
25. f2f3 f8h8
26. f3g4 h5h2
27. d4f6 g7g8
28. f6f8 g8h7
29. f8f5 d7f5
30. g4f5 h7g7
31. f5f6 g7f7
32. g2g4 h2h1
33. g1g2 h8h2
34. g2f3 h2h3
35. f3e4 h1h2
36. g4g5 h2e2
37. e4d4 c6c5
38. d4d5 h3h5
39. f1g1 f7g6
40. d5c6 h5g5
41. g1g5 g6g5
42. f6f7 e2f2
43. b1g1 g5h6
44. c6c7 f2f7
45. c7d6

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Gibian Willson vs Toubanua Tairov

33166Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
33126Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
33083Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
33033Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
33029Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Gibian Willson 56% - Toubanua Tairov 44%

Notes: