White: Joe Dolten
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-05-15 01:56:10
1. d2d3 b8c6
2. b1c3 g8f6
3. g1f3 d7d5
4. d3d4 c8f5
5. e2e3 e7e6
6. c1d2 f8e7
7. f1e2 e8g8
8. e1g1 a7a6
9. f3h4 f5g6
10. h4g6 f7g6
11. e2d3 f6h5
12. a2a3 e7d6
13. e3e4 d8h4
14. g2g3 h4f6
15. e4d5 e6d5
16. c3d5 f6e6
17. c2c4 c6d4
18. g3g4 h5f6
19. d5f6 g7f6
20. f1e1 e6d7
21. e1e4 d6c5
22. b2b4 c5a7
23. d2h6 f8e8
24. a3a4 d4c6
25. e4e8 a8e8
26. b4b5 a6b5
27. a4b5 a7f2
28. g1f2 d7d4
29. f2f1 c6e5
30. d3f5 d4c4
31. d1e2 c4c3
32. e2a2 e5c4
33. f5g6 h7g6
34. f1g2 g8h7
35. h6f4 c3d3
36. a2a4 e8e2
37. g2h1 d3f3
38. h1g1 f3g2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Joe Dolten vs Toubanua Tairov

16994Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
15916Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
15885Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
15884Toubanua Tairov-Joe Dolten0-1
13535Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
13533Joe Dolten-Toubanua Tairov1-0
13432Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
13390Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
13332Toubanua Tairov-Joe Dolten0.5-0.5
10644Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
10395Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
10312Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
9825Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
9824Joe Dolten-Toubanua Tairov1-0
9711Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
9150Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
8584Joe Dolten-Toubanua Tairov0.5-0.5
8230Joe Dolten-Toubanua Tairov0-1
8229Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
8187Toubanua Tairov-Joe Dolten0-1
7388Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
7343Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
7316Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
7012Joe Dolten-Toubanua Tairov1-0
6926Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0
6835Joe Dolten-Toubanua Tairov1-0
6540Toubanua Tairov-Joe Dolten0-1
5911Toubanua Tairov-Joe Dolten0-1
4468Toubanua Tairov-Joe Dolten1-0

Joe Dolten 31% - Toubanua Tairov 69%

Notes: