White: Vlour Povver
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2013-05-05 20:29:45
1. e2e4 e7e5
2. b1c3 g8f6
3. g1f3 b8c6
4. d2d3 f8c5
5. c1e3 c5e3
6. f2e3 d7d6
7. c3d5 c8g4
8. h2h3 g4h5
9. c2c4 e8g8
10. f1e2 h5g6
11. e1g1 c6b8
12. d1c1 c7c6
13. d5f6 d8f6
14. c4c5 f6e7
15. c1c3 b8d7
16. d3d4 e5d4
17. c5d6 e7d6
18. f3d4 d7e5
19. d4f5 g6f5
20. e4f5 a7a5
21. f1d1 d6e7
22. a1c1 b7b5
23. c3c5 e7f6
24. e3e4 a8d8
25. d1d4 d8d4
26. c5d4 f6e7
27. c1c5 f7f6
28. g2g3 g8h8
29. a2a4 f8d8
30. d4c3 b5b4
31. c3c2 d8a8
32. b2b3 e7e8
33. g1h2 g7g6
34. c2b1 g6f5
35. e4f5 e8e7
36. b1c1 e7d6
37. c1g1 d6d2
38. g1f2 d2b2
39. f2e3 a8d8
40. c5a5 d8d2
41. a5a8 h8g7
42. e3a7 g7h6
43. a7e3 h6g7
44. e3a7 g7h6
45. a7e3 h6g7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Vlour Povver vs Toubanua Tairov

13330Vlour Povver-Toubanua Tairov0.5-0.5
9073Toubanua Tairov-Vlour Povver1-0
8547Vlour Povver-Toubanua Tairov0-1
4717Toubanua Tairov-Vlour Povver1-0
4716Vlour Povver-Toubanua Tairov1-0

Vlour Povver 30% - Toubanua Tairov 70%

Notes: