White: Gibian Willson
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2013-04-26 17:44:55
1. g1f3 b8c6
2. e2e3 e7e5
3. d2d4 e5e4
4. f3d2 d7d5
5. f1e2 g8f6
6. e1g1 f8e7
7. b1c3 e8g8
8. d2b3 d8d7
9. c1d2 c6d8
10. b3c5 e7c5
11. d4c5 c7c6
12. a2a4 d7f5
13. a4a5 f5g5
14. a5a6 c8h3
15. g2g3 h3g4
16. e2g4 f6g4
17. a6b7 d8b7
18. b2b4 g5h5
19. h2h4 g7g5
20. a1a6 g5h4
21. a6c6 h4g3
22. c6h6 h5h6
23. d1g4 g8h8
24. f2g3 f8g8
25. g4f4 h6g7
26. c3d5 g7g3
27. f4g3 g8g3
28. g1h2 a8g8
29. d2c3 g3g7
30. c3g7 g8g7
31. f1a1 b7d8
32. a1a7 d8c6
33. a7c7 c6e5
34. c2c3 e5f3
35. h2h3 f3g1
36. h3h2 g1f3
37. h2h3 f3g1
38. h3h4 g1f3
39. h4h3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Gibian Willson vs Toubanua Tairov

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Gibian Willson 58% - Toubanua Tairov 42%

Notes: