White: Toubanua Tairov
Black: Boozd Myraten
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-04-26 17:20:31
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 f8b4
4. d2d3 e8g8
5. c1d2 b8c6
6. f1e2 d7d5
7. e4d5 e6d5
8. e1g1 c8f5
9. a2a3 b4d6
10. d2g5 d5d4
11. c3a2 f8e8
12. d1d2 f5g4
13. f1e1 a7a5
14. c2c3 h7h6
15. g5h4 d4c3
16. a2c3 g7g5
17. h4g3 g4f3
18. e2f3 g8f8
19. c3e4 f6e4
20. f3e4 d6g3
21. h2g3 a8a6
22. d2e2 c6d4
23. e2h5 d4c2
24. a1c1 c2e1
25. c1e1 a6e6
26. h5g4 d8d4
27. g4f5 d4b2
28. f5c5 e8e7
29. c5a5 g5g4
30. a5a8 e7e8
31. a8a7 e6a6
32. a7c5 a6d6
33. c5c7 d6e6
34. c7c5 e6e7
35. a3a4 b2d2
36. e1b1 b7b6
37. b1b6 d2d1
38. g1h2 d1a1
39. b6h6 a1e5
40. c5e3 f7f5
41. d3d4 e5g7
42. e3f4 e7e4
43. f4f5 f8g8
44. h6g6 e4d4
45. g6g7 g8g7
46. a4a5 e8h8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Boozd Myraten

25959Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
25951Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
22312Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
20946Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
19496Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17266Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17239Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
17188Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17091Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
17032Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
16358Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15351Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
15281Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
14425Toubanua Tairov-Boozd Myraten1-0
14181Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
13215Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
12928Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10757Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
10391Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10377Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
10354Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
10309Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9829Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9493Toubanua Tairov-Boozd Myraten0.5-0.5
9422Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0
9416Boozd Myraten-Toubanua Tairov0-1
9051Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
8751Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
7655Toubanua Tairov-Boozd Myraten0-1
6097Boozd Myraten-Toubanua Tairov1-0

Toubanua Tairov 45% - Boozd Myraten 55%

Notes: