White: BG Quicksand
Black: Alias Nansen
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. c2c4 g8f6
3. c4d5 c7c6
4. d5c6 b8c6
5. g1f3 e7e5
6. d4e5 d8d1
7. e1d1 f6g4
8. c1e3 c8e6
9. d1c1 g4e3
10. f2e3 f8c5
11. e3e4 c5e3
12. b1d2 e8g8
13. a2a4 c6a5
14. c1b1 f8d8
15. b2b4 a5c6
16. b1c2 c6b4
17. c2d1 d8d2
18. f3d2 a8d8
19. d1e1 d8d2
20. a1c1 b4c2
21. c1c2 d2c2
22. e1d1 c2c1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

BG Quicksand vs Alias Nansen

1306BG Quicksand-Alias Nansen0-1

BG Quicksand 0% - Alias Nansen 100%

Notes: