White: Toubanua Tairov
Black: Gibian Willson
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-03-27 02:55:22
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 f8b4
4. d2d3 e8g8
5. f1e2 b8c6
6. e1g1 b4c3
7. b2c3 d7d6
8. c1g5 c8d7
9. d1c1 e6e5
10. c1e3 a7a5
11. d3d4 f6g4
12. e3d2 g4f6
13. d4d5 c6a7
14. d2d3 a7c8
15. f3h4 c8b6
16. c3c4 c7c6
17. e2f3 h7h6
18. g5e3 a8c8
19. e3b6 d8b6
20. a1b1 b6a6
21. f3e2 g8h7
22. b1b2 c8c7
23. f1b1 g7g5
24. h4f3 g5g4
25. f3h4 f8c8
26. b2b6 a6a7
27. c4c5 c6d5
28. e4d5 e5e4
29. d3d4 f6h5
30. d4e4 f7f5
31. e4e7 h5g7
32. e7d6 h6h5
33. e2d3 h7h8
34. d6h6 h8g8
35. d5d6 d7e6
36. d6c7 e6a2
37. b6b7 a7c5
38. b7b8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Gibian Willson

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Toubanua Tairov 42% - Gibian Willson 58%

Notes: