White: Eros Servr
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. g1f3 b8c6
2. d2d4 d7d5
3. e2e3 c8g4
4. h2h3 g4h5
5. g2g4 h5g6
6. b1c3 d8d6
7. f1e2 e8c8
8. c3b5 d6f6
9. g4g5 f6f5
10. f3e5 c6e5
11. d4e5 f5e5
12. f2f4 e5e4
13. e1d2 e4b4
14. c2c3 b4a5
15. b2b4 a5b6
16. d2e1 e7e6
17. b5d4 c7c5
18. b4c5 f8c5
19. h1f1 g8e7
20. d1a4 a7a6
21. c1a3 c5d4
22. c3d4 e7c6
23. a3c5 b6b2
24. a4b3 b2a1
25. e1f2 c6a5
26. f1a1 a5b3
27. a2b3 h7h6
28. g5h6 h8h6
29. a1h1 g6e4
30. h1g1 g7g6
31. g1g3 d8d7
32. c5f8 h6h7
33. f2e1 c8d8
34. f8c5 e4f5
35. e2g4 f5c2
36. b3b4 d8e8
37. e1d2 c2f5
38. g4f5 g6f5
39. g3g8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Eros Servr vs Toubanua Tairov

33022Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
32764Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
32182Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29393Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29179Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19778Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19728Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
19687Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
17064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
17058Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
17037Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
16900Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15970Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
15905Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15503Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
15307Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15141Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14885Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14848Toubanua Tairov-Eros Servr0.5-0.5
14774Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
14447Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
13645Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10778Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10752Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10715Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10612Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10476Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10468Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10456Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10455Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
10308Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9892Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9889Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9474Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9459Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
9321Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
9309Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8731Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8080Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7616Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7565Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7394Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
7313Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7298Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7296Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6611Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6539Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
6321Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6197Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6180Toubanua Tairov-Eros Servr1-0

Eros Servr 48% - Toubanua Tairov 52%

Notes: